Go to content

Algemene Voorwaarden - W. Bouw Beheer BV

 Artikel 1​ Toepasselijkheid en definities

1.1​De gebruiker van deze algemene voorwaarden is W. Bouw Beheer BV, gevestigd te Putten (ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08123807); verder te noemen ‘opdrachtnemer’. ‘Bouwbedrijf W. Bouw’ is een handelsnaam van opdrachtnemer. 

1.2​De wederpartij van opdrachtnemer wordt hierna aangeduid als ‘opdrachtgever’.

1.3​Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen gehanteerd door opdrachtgever worden door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.

Artikel 2 Offerte en prijsopgave

2.1​Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders ​vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de eventuele ​aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen etc., van de juistheid waarvan ​opdrachtnemer mag uitgaan.

2.2​De opgegeven prijzen luiden in EURO exclusief omzetbelasting. 

2.3​Alle offertes worden bij wijze van inlichting gegeven en zijn derhalve niet bindend. Voorts zijn catalogi, prospectussen, beschrijvingen, ontwerpen, afmetingen, grafieken, afbeeldingen etc. niet bindend. 

2.4​Tenzij anders vermeld gelden offertes van opdrachtnemer gedurende twee maanden na dagtekening. 

 

Artikel 3 Ontwerpen en materialen van opdrachtgever 

3.1​Opdrachtnemer aanvaardt bij aanbiedingen geen verantwoordelijkheid voor een door of namens opdrachtgever uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door opdrachtgever voorgeschreven materialen is opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van opdrachtgever is bestemd. 

3.2​Voor de door opdrachtnemer zelf gemaakte ontwerpen neemt opdrachtnemer de verantwoordelijkheid op zich. 

3.3​Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen die door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld. 

 

Artikel 4Overeenkomsten

​Overeenkomsten, hoe ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer. 

 

Artikel 5Uitvoeringstijd

5.1​Uitvoeringstijden worden bij benadering vastgesteld. De uitvoeringstijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen etc. in bezit van opdrachtnemer zijn en de overeengekomen (deel)betaling(en) zijn ontvangen. 

5.2​De uitvoeringstijd is vastgesteld in de verwachting dat opdrachtnemer kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen tijdig zullen worden geleverd. Uitvoeringstijden worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Overschrijding van de uitvoeringstijd kan alleen dan aanspraak geven op schadevergoeding indien opdrachtnemer van die overschrijding een ernstig verwijt kan worden gemaakt. 

 

Artikel 6Prijzen en prijswijzigingen

6.1​De overeengekomen prijzen zijn mede gebaseerd op de kosten van materialen en lonen geldend op de dag van offerte. Indien en voor zover de termijn tussen de datum van de offerte en de aflevering of oplevering een tijdvak van zes maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen van materialen etc. in die periode wijzigingen hebben ondergaan, wordt de overeengekomen prijs of de overeengekomen aanneemsom evenredig gewijzigd. 

6.2​De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die van de hoofdsom respectievelijk met de laatste termijn van de hoofdsom. 

6.3​Opdrachtnemer heeft het recht, ook bij reeds gesloten overeenkomsten, prijzen aan te passen, wanneer door wijzigingen in valutaverhoudingen, belastingtarieven, grondstof- of vervoertoeslagen, of één van de andere kostprijsbestanddelen of wanneer hij zelf met meer kosten wordt belast, de prijzen aan te passen, mits die prijsverhoging minimaal drie maanden na overeenstemming over de initiële prijs wordt doorgevoerd.

6.4​Elke verandering van de factoren die op de prijs zijn of de genoemde extra kosten van opdrachtnemer van invloed zijn, en welke verandering het gevolg is van overheidsmaatregelen, kan opdrachtnemer doorberekenen aan opdrachtgever. Dit geldt tevens voor prijzen van de lopende orders. Onder deze factoren zijn onder meer begrepen in- en uitvoerrechten en overige heffingen en belastingen. 

6.5​Andere factoren die op de prijs en op de kosten van opdrachtnemer van invloed zijn, zoals bedoeld in het vorige lid, waaronder inkoopprijzen, valutakoersen, verzekeringstarieven en vrachttarieven mogen alleen dan door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden doorberekend wanneer de stijging 5% of meer is ten opzichte van het prijsniveau in het jaar voorafgaand aan die stijging. 

 

Artikel 7 Onuitvoerbaarheid

7.1​Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen tengevolge van omstandigheden die opdrachtnemer bij het tot stand komen van overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. 

7.2​Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien opdrachtnemer tengevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer is gelegen, tijdelijk verhinderd is de verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer is alsdan niet in verzuim. 

7.3​Onder omstandigheden die redelijkerwijs niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer zijn gelegen, wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers en onderaannemers aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden. 

7.4​Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden onafgebroken heeft voortgeduurd. In dat geval wordt de overeenkomst ontbonden zonder dat opdrachtnemer of opdrachtgever recht heeft op vergoeding van de door ontbinding geleden of te lijden schade. 

7.5​Als opdrachtnemer de verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, heeft opdrachtnemer recht op een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grond van het reed verrichte werk en de gemaakte kosten.

 

Artikel 8 Omvang en voortgang werk

8.1​Opdrachtgever zorgt ervoor dat vergunningen, ontheffingen en soortgelijke ​beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zullen zijn verkregen. ​De aan dergelijke vereisten verbonden kosten komen voor rekening van opdrachtgever. 

8.2​De gevolgen van het ontbreken of het niet tijdig beschikbaar zijn van vereiste vergunningen, ontheffingen of soortgelijke beschikkingen komen voor rekening van opdrachtgever. Onder dergelijke gevolgen worden begrepen boetes, wachttijden, extra transporten, vertragingsschade etc. 

8.3​Wanneer opdrachtnemer van opdrachtgever goedkeuring behoeft, bijvoorbeeld voor werktekeningen, dan dient opdrachtgever binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn te reageren. Bij gebreke van een tijdige reactie komen de gevolgen daarvan, zoals extra kosten van opdrachtnemer, voor rekening van opdrachtgever. 

 

Artikel 9 Wijzigingen werk

9.1​Alle overeengekomen wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijzigingen van het ontwerp of veroorzaakt doordat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, behoren, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd te worden en voor zover daaruit minder kosten ontstaan, als minderwerk. 

9.2​Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren. 

 

Artikel 10Oplevering

10.1​Een werk wordt als opgeleverd beschouwd:

a.​wanneer opdrachtnemer hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b.​acht dagen nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;

c.​bij ingebruikneming van het werk door opdrachtgever, met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. 

10.2​Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan. 

10.3​Bij onthouding van goedkeuring aan het werk die de oplevering in de weg staat, is opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk, binnen 14 dagen na de mededeling van opdrachtnemer dat het werk is voltooid, aan opdrachtnemer mededeling te doen, onder opgave van redenen, bij gebreke waarvan het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

10.4​Indien enig onderdeel buiten de schuld van opdrachtnemer niet tegelijkertijd met de oplevering kan worden geleverd zal de oplevering toch kunnen geschieden. Ter zake van de betaling en de garantiebepalingen kan opdrachtnemer hiermee eventueel rekening houden.  

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1​De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van opdrachtnemer, is beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering (CAR) van opdrachtnemer wordt uitgekeerd. 

 

11.2​Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring en derving van inkomsten e.d.), door welke oorzaak ook ontstaan.

11.3​Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen. 

11.4​De door opdrachtnemer te vergoeden schade zal worden gematigd indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade. 

 

Artikel 12Garantie

12.1​Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het geleverde product als voor de kwaliteit van de daarvoor gebruikte en/of geleverde materialen. Ingeval van gebreken die niet reeds bij de oplevering waarneembaar waren, dient opdrachtgever te bewijzen dat die gebreken binnen zes maanden na de oplevering zijn opgetreden en het directe gevolg zijn van een onjuistheid in de door opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel van gebrekkige afwerking of gebruik van ondeugdelijk materiaal. 

12.2​De in het vorige lid bedoelde gebreken zullen door opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel. 

12.3​Van garantie zijn uitgesloten gebreken die zijn ontstaan als gevolg van: 

a. de niet inachtneming van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften, dan wel anders dan het voorziene normale gebruik

b. normale slijtage;

c. montage-, installatie- en reparatiewerkzaamheden door opdrachtgever of derden;

d. zaken, werkwijze en constructies die op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn toegepast; 

e. zaken die door opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn verstrekt;

f. door opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen voor zover die derden geen garantie aan opdrachtnemer heeft verstrekt. 

12.4​De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan. 

 

Artikel 13 Betaling

13.1​Betalingscondities worden geregeld naar de aard en het belang van de levering of het uit te voeren werk en worden in de overeenkomst opgenomen. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. 

13.2​Opdrachtnemer is gerechtigd alvorens te leveren of met de werkzaamheden aan te vangen of de levering of werkzaamheden te continueren van opdrachtgever voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen te verlangen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht tot schadevergoeding, winstderving daaronder begrepen. 

13.3​Opdrachtnemer is gerechtigd indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een levertijd is overeengekomen. 

13.4​Bij niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever vertragingsschadevergoeding te verlangen gelijk aan 1% per maand over de verschuldigde hoofdsom. 

13.5​Opdrachtgever is voorts gehouden alle buitengerechtelijke incassokosten van opdrachtnemer te vergoeden die zijn ontstaan als gevolg van de niet tijdige betaling door opdrachtgever. 

 

Artikel 14Reclamaties of klachten

14.1​Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien opdrachtgever niet binnen bekwame tijd nadat opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij opdrachtnemer terzake schriftelijke heeft geprotesteerd. 

14.2​Onder bekwame tijd wordt verstaan acht dagen na oplevering van een werk of na aflevering van een zaak, of indien er geen oplevering of aflevering heeft plaatsgevonden, binnen acht dagen nadat opdrachtgever een gebrek heeft ontdekt waarbij opdrachtgever aan opdrachtnemer schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe opdrachtgever het gebrek heeft geconstateerd. 

14.3​Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend. 

14.4​Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die opdrachtgever ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien opdrachtgever niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld de gebreken te herstellen. 

 

Artikel 15Eigendomsvoorbehoud

15.1​Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle geleverde of nog te leveren zaken, zolang opdrachtgever enige vordering van opdrachtnemer niet heeft voldaan. Onder dergelijke vorderingen worden begrepen vorderingen terzake van rente en kosten. 

15.2​Opdrachtgever dient opdrachtnemer zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer rust op eerste verzoek aan opdrachtnemer te verstrekken. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.